Trang Nhà Tiểu Sử Bài Viết Của Ngài Bài Viết Về Ngài Hình Ảnh Dâng Lời Nguyện Diễn Đàn Liên Lạc
     LATEST NEWS
     Beatification Cause Opened for Cardinal
     Pope Benedict XVI Speaks of Cardinal
     Pontifical Council for Justice and Peace Remembers Van Thuan
     Audio Clip of Cardinal Van Thuan
     Chính Thức Khởi Sự Hồ Sơ Phong Chân Phước Cho ĐHY Thuận
     ĐTC Benedict XVI Chuẩn Án Phong Thánh
     Pope Benedict XVI talks of Cardinal in new encyclical - Spe Salvi
     ĐTC Benedict XVI nhắc đến ĐHY Thuận trong thông tri Spe Salvi
     Thơ
 

Bút mọn run tay viết chẳng cùng
Tang lòng kính điếu vị cha chung
Đức tài sáng tựa hàng chư thánh
Hồng phúc loan nhanh khắp mọi vùng
Y ước noi gương cha chí ái
Nguyễn tình mặc niệm đấng anh hùng
Văn ngôn trối lại « Đường Hy Vọng »
Thuận ý đời con quyết tín trung

Home   |   Biography   |   His Writings   |   Writings Related   |   Images   |   Add Prayers   |   Forum  |   Contact
Copyright © 2002 - 2007 DuongHyVong.com